Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2020)
              PGD-ĐT HUYỆN CẦN GIUỘC
   TRƯỜNG TH&THCS PHƯỚC VĨNH TÂY 
   
     Số:        /KH-THCSPVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
      Phước Vĩnh Tây,  ngày  13  tháng  5  năm 2020
KẾ HOẠCH
Về việc tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)           
 
          Thực hiện công văn số 556  /PGDĐT-TH, ngày 11/5/2020 của Phòng  Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020);  Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 
 1. Nội dung tuyên truyền
 • Tuyên  truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
 • Thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người;
 • Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
 • Gương người tốt, việc tốt trong lĩnh vực giáo dục; biểu dương tập thể, cá nhân  điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
 1. Thời gian:
 • Tổ chức tuyên truyền đến hạn cuối ngày 20/5/2020
 1. Khẩu hiệu tuyên truyền
Treo băng rôn khẩu hiệu:
Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2020)!
 1. Tổ chức thực hiện
1/ Ban chấp hành CĐCS:
- Đăng tải Đề cương tuyên truyền trên website của trường, trên facebook CĐCS, trên zalo toàn trường.
- Tổ chức thảo luận các giải pháp tuyên truyền, giáo dục, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, đào tạo trong điều kiện hiện nay, gương người tốt, việc tốt trong lĩnh vực giáo dục trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Nội dung này giao cho mỗi tổ khối chuyên môn có ít nhất 1 bài viết đăng tải trên zalo toàn trường.
2/ Đoàn – Đội – Thư viện:
 • Tuyên truyền trên phát thanh học đường hằng ngày.
 • Tổ chức hội thi kể chuyện, đọc sách  của các khồi lớp  về Bác Hồ phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của nhà trường.
 
          Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) của Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây đề nghị các đoàn thể,  tổ khối chuyên môn, CBGVNV và học sinh nghiêm túc thực hiện thực hiện những nội dung nêu trên./.
 
Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- PGDĐT huyện; (b/c)
- Đoàn thể, tổ khối CM; (t/hiện)
- CBGVNV và HS; (t/h)
- Lưu: VT.                                                                                                             Trần Văn Vũ
 
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn