Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 VÀ LỚP 6 Năm học 2021-2022
Căn cứ vào Văn bản số 1172/PGDĐT ngày 31/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc thực hiện tuyển sinh trên phần mền trực tuyến năm học 2021-2022; Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 635 /KH-PGDĐT ngày 4/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về tuyển sinh vào 1 năm học 2021 – 2022 và kế hoạch số 654 /KH-PGDĐT ngày 7/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về tuyển sinh vào 6 năm học 2021 – 2022 ; Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây xây dựng Kế hoạch Tuyển sinh Lớp 6 và lớp 1 năm học 2021-2022 như sau: ...


THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 VÀ LỚP 6


KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 VÀ LỚP 6 NĂM HỌC 2021 - 2022


QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC TUYỂN SINH 
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn